MENU

Phòng thí nghiệm rượu

Độ chính xác vô song của WineScan được dựa trên cơ sở dữ liệu tham chiếu chứa 105.000 mẫu. Đây là lý do 9 trên 10 phòng thí nghiệm dịch vụ rượu sử dụng giải pháp rượu của FOSS để tạo dữ liệu nhanh và đáng tin cậy.

“Quy trình cung cấp kết quả hoàn toàn có thể so sánh với phương pháp chưng cất chính thức mà không tốn tí thời gian nào.”

Phòng thí nghiệm rượu Enopiave, Ý giải thích cách WineScan SO2 đã cung cấp cho doanh nghiệp của họ lợi thế cạnh tranh với dữ liệu nhanh và chính xác giúp họ đáp ứng khách hàng trong thời gian thực.

Bạn có sẵn sàng khám phá chi phí cho mỗi mẫu không?

Liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi để thảo luận về giá trị kinh doanh của bạn với giải pháp rượu vang FOSS. Hãy trò chuyện nào