MENU

เพิ่มรายได้ของฟาร์มด้วยการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์โคนม

ผลการทดสอบหลากหลายพารามิเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพในน้ำนมดิบ เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อสุขภาพโคนมที่ดี มีความสุข และให้ผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพดีในปริมาณที่สูง

Raw milk testing

 

นับตั้งแต่มีวิธีการทดสอบที่รวดเร็วมากกว่า 60 ปีที่แล้ว ความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโคนม อย่างไรก็ตาม การเพิ่มผลผลิตสามารถเกิดขึ้นได้โดยผ่านการพัฒนาปรับปรุงใน

• การจัดการเรื่องโรค
• แผนการเกี่ยวกับอาหาร
• ประสิทธิภาพผลการผลิต

ด้วยเหตุนี้ แลปทดสอบน้ำนมดิบและหน่วยงานเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์โคนมต้องนำส่งข้อมูลที่วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องให้เกษตรกร ที่ปรึกษาฟาร์ม และสัตวแพทย์ ทันเวลาเพื่อดำเนินการต่อไป ยกตัวอย่างเช่นการปรับสูตรอาหาร ฯลฯ และเมื่อฟาร์มและฝูงโคนมมีขนาดใหญ่มากขึ้น ศูนย์ทดสอบน้ำนมดิบจำเป็นต้องรับมือกับจำนวนตัวอย่างที่มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำส่งข้อมูลที่มีจำนวนมากขึ้นภายใต้การควบคุมต้นทุนการวิเคราะห์ได้ด้วย

ค่าการวิเคราะห์น้ำนมดิบหลายพารามิเตอร์ เป็นข้อมูลชั้นเยี่ยมที่ช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับผลผลิตตามที่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ตัวอย่างเช่น การทดสอบพารามิเตอร์อย่างเช่น ยูเรีย การนับจำนวนแบบแยกชนิดโซมาติกเซลล์ กรดไขมัน และอื่นๆ อีกมาก ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพสูงในขณะที่ต้นทุนต่ำ

ช่วยเกษตรกรหลีกเลี่ยงต้นทุนค่ารักษาสัตว์ที่ไม่จำเป็นและการสูญเสียน้ำนมจากโรคเต้านมอักเสบ

โรคเต้านมอักเสบเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งต่อเกษตรกรและต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมโดยรวม ซึ่งนำไปสู่ค่าใช้จ่ายด้านสัตวแพทย์ ยาฆ่าเชื้อ การเก็บรักษาน้ำนม ผลผลิตลดลง คุณภาพไม่ดี และรายได้ลดลง และการต้องลดจำนวนโคนมลง แต่โรคเต้านมอักเสบในหลายๆ กรณีเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ การทดสอบที่รวดเร็วสำหรับการนับจำนวนโซมาติกเซลล์และประเภทของโซมาติกเซลล์ช่วยให้ข้อมูลที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต้องการเพื่อดำเนินการก่อนเกิดโรคเต้านมอักเสบจะส่งผลเสียหายต่อกำไรของฟาร์ม

โดยส่วนใหญ่ โซมาติกเซลล์เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาว (ลิวโคไซต์) ซึ่งขจัดการติดเชื้อและซ่อมแซมความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมคือ นอกจากตรวจพบโรคที่แสดงอาการอย่างชัดเจนแล้ว ยังต้องตรวจจับโรคที่ไม่แสดงอาการด้วย สำหรับโคนมแต่ละตัวที่โรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการ จะมีโคนมอีก 15-40 ที่เป็นโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ และมีการสูญเสียน้ำนมอย่างมากเกิดขึ้นแล้วในสภาวะที่ไม่แสดงอาการนี้ การทดสอบด้วยการนับจำนวนโซมาติกเซลล์เป็นประจำ ช่วยให้ทราบผลของโคนมแต่ละตัวได้ตลอดเวลาและสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงในจำนวนโซมาติกเซลล์ช่วยเตือนเกษตรกรได้ทันเวลา

การตรวจนับจำนวนโซมาติกเซลล์แบบแยกชนิด


นอกเหนือจากการนับจำนวนโซมาติกเซลล์รวมแล้ว การพัฒนาในการตรวจนับจำนวนแบบแยกชนิดโซมาติกเซลล์ช่วยสร้างมิติใหม่ในการทดสอบน้ำนมยุคใหม่ การนับจำนวนแบบแยกชนิดโซมาติกเซลล์ให้ภาพที่ละเอียดขึ้นของสถานะที่แท้จริงของภาวะเต้านมอักเสบ ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำนมใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจัดการโรคเต้านมอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายจากโรค

พร้อมกันนั้น การนับจำนวนแบบแยกชนิดโซมาติกเซลล์ใหม่นี้ช่วยจัดการตัวอย่างได้สูงถึง 600 ตัวอย่างต่อชั่วโมงโดยทำงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งของขั้นตอนทดสอบ DHI ตามปกติ

 

 

ศึกษาเพิ่มเติม

 

การทดสอบสารยูเรียและกรดไขมันช่วย

ปรับปรุงกลยุทธ์การให้อาหาร

 

พารามิเตอร์ทดสอบ เช่น สารยูเรีย และกรดไขมัน ช่วยเผยให้เห็นโอกาสที่ดีในการปรับปรุงการให้อาหาร ซึ่งนำไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุดต่อโคนมแต่ละตัวในต้นทุนที่ต่ำสุดเท่าที่เป็นไปได้

 

สารยูเรียเพื่อการรับสมดุลโปรตีนอย่างเหมาะสมด้วยมลพิษไนโตรเจนต่ำสุด

 

ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสารยูเรียในน้ำนม มีประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อเกษตรกรในการบ่งบอกปัญหาด้านสารอาหารและการได้รับสมดุลที่เหมาะสมระหว่างพลังงานและโปรตีนในอาหาร โคนมต้องได้รับอาหารที่มีระดับโปรตีนเพียงพอเพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำนมสูงสุด แต่การให้อาหารที่มีโปรตีนมากเกินความต้องการของโคนมไม่ได้ช่วยเพิ่มผลผลิตน้ำนมมากขึ้นไปอีก และยังเป็นต้นทุนเพิ่มของเกษตรกรด้วย สารยูเรีย ร่วมกับไขมันและ/หรือโปรตีน บ่งบอกว่ามีสมดุลที่เหมาะสมระหว่างพลังงานและโปรตีนหรือไม่

 

กรดไขมันเพื่อประสิทธิภาพการใช้อาหาร

 

ความสามารถในการตรวจสอบกรดไขมันกลุ่มหลักในตัวอย่างน้ำนมได้ถูกพัฒนาเริ่มแรกโดย FOSS เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำนมเดิมที่เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน ทุกวันนี้ กรดไขมันยังมีส่วนเกี่ยวข้องสูงกับกลยุทธ์การให้อาหารที่วัดค่าในตัวอย่างโคนมแต่ละตัว 

ตัวอย่าง DHI ที่มีอยู่ตามปกติอาจได้รับการทดสอบเพื่อหาข้อมูลกรดไขมัน โดยดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนทำงานทดสอบปรับปรุงสายพันธุ์โคนมที่มีอยู่โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น MilkoScan™ 7 RM

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยการคัดกรองคีโตสิส

 

MilkoScan FT+ สำหรับตัวอย่างน้ำนม

 

คีโตสิสเป็นภาวะเมแทบอลิก (การเผาผลาญผิดปกติ) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีผลให้ปริมาณน้ำนมลดลงมากกว่า 500 กิโลกรัมต่อโคนมหนึ่งตัวต่อปี พร้อมทั้งยังสร้างผลเสียหายต่อการสืบพันธุ์และสุขภาพของโคนมแต่ละตัว โดยเกิดขึ้นในโคนมเมื่อพลังงานขาออกของการผลิตน้ำนมสูงเกินไปเมื่อเทียบกับพลังงานที่ได้รับจากอาหาร

ระบบคัดกรองโดยอาศัยขั้นตอนทำงานทดสอบปรับปรุงสายพันธุ์โคนมที่มีอยู่โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น MilkoScan™ 7 RM ช่วยส่งสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆ ถึงโรคคีโตสิสในฝูงโคนม วิธีนี้ช่วยให้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การให้อาหารอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายในผลผลิตจากโคนม

กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถปรับใช้ระบบนี้ในการคัดกรองฝูงโคนมตามขั้นตอนปกติของคุณ

การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่มชื่อเสียงของคุณสำหรับการวิเคราะห์ปรับปรุงสายพันธุ์โคนมที่ไว้วางใจได้

ด้วย FOSS ความเป็นเลิศในการวิเคราะห์เริ่มต้นด้วยเครื่องวิเคราะห์ที่เสถียรและแม่นยำสูง และขยายครอบคลุมทุกด้านของการบำรุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องมือ

เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ซอฟต์แวร์ดำเนินงาน และแบบจำลองการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม

เครื่องมือถูกกำหนดมาตรฐานเพื่อวัดค่าเดียวกันจากเครื่องมือหนึ่งไปยังเครื่องมือหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง คุณสมบัติการออกแบบ เช่น ปิเปตแบบทำความสะอาดตัวเอง ช่วยให้วัดค่าได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพแม้ในตัวอย่างที่ยุ่งยากสูงสุด

เมื่อเสริมด้วยเครื่องมือ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ดำเนินงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ทำให้การบริหารจัดการเครื่องมือเป็นไปอย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น การติดตามตัวอย่างอัตโนมัติ ช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการจัดการและการบำรุงรักษาเครื่องมือเชิงป้องกันตามคำแนะนำของเราช่วยให้เครื่องมือทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องวิเคราะห์ FOSS นำเสนอแบบจำลองการวิเคราะห์รวมโดยมาจากฐานข้อมูล FOSS ที่เฉพาะและครอบคลุมซึ่งรวบรวมข้อมูลในด้านการทดสอบน้ำนมดิบมาเป็นเวลาหลายสิบปี แบบจำลองการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งมากสามารถพัฒนาขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมหลายๆ มิติในการตรวจวิเคราะห์ เช่น สายพันธุ์ การให้อาหาร ฤดูกาล และภูมิภาค วิธีนี้ลดจำนวนแบบจำลองการวิเคราะห์ที่ต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการของการทดสอบต่างๆ แบบจำลองการวิเคราะห์สามารถถ่ายโอนจากเครื่องมือหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่งได้ง่าย ซึ่งด้วยความเป็นมาตรฐานเดียวกันจะให้การอ่านค่าที่เหมือนกัน

ซอฟต์แวร์เครือข่ายสำหรับการจัดการแบบจำลองการวิเคราะห์


คุณสมบัติการเชื่อมต่อของโซลูชันจาก FOSS และการสนับสนุนซอฟต์แวร์เครือข่ายช่วยให้จัดการงานวิเคราะห์ได้ง่ายและประหยัด ตัวอย่างเช่น สามารถติดตั้งการอัปเดตแบบจำลองการวิเคราะห์บนเครื่องมือหลัก และจากนั้นจึงแชร์ไปให้กับเครื่องมือทั้งหมดทุกเครื่องที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ ด้วยการคลิกที่ปุ่มเมาส์เพียงครั้งเดียว วิธีการดังกล่าวยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถทำการตรวจสอบและจัดการเครื่องมือจากระยะไกลได้มากในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องมีความรู้และการฝึกอบรมเฉพาะใดๆ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ ศึกษาเพิ่มเติม


การตั้งค่า FossManager

 

 

ศึกษาเพิ่มเติม

คู่มือ: อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับผลิตภัณฑ์จากนม

คู่มือ: อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับผลิตภัณฑ์จากนม

อีบุ๊กความยั่งยืน RMT

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากนมเริ่มใส่ใจมากขึ้นเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และต้องการมุ่งสู่ฟาร์มโคนมที่ยั่งยืนขึ้น นี่หมายความว่าฟาร์มโคนมอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะต้องผลิตนมคุณภาพสูงขึ้น โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง ในคู่มือนี้ เรารวบรวมข้อมูลภาคปฏิบัติบางอย่างที่อาจช่วยให้การทำฟาร์มโคนมของคุณยั่งยืนมากขึ้นตั้งแต่วันนี้

กรุณาระบุชื่อ
กรุณาระบุนามสกุล
กรุณาระบุที่อยู่อีเมลที่ติดต่อได้
กรุณาระบุชื่อบริษัท
กรุณาระบุตำแหน่งงาน
กรุณาระบุรหัสประเทศ
กรุณาระบุรหัสไปรษณีย์

มีบางอย่างผิดพลาด!

ขออภัย เราไม่สามารถส่งแบบฟอร์มของคุณได้
 

มาตรฐานอุตสาหกรรม rmt

 

 

การกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม

 

โซลูชันจาก FOSS สำหรับการปรับปรุงสายพันธุ์โคนมสอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่โดดเด่น

cows

ข้อมูลที่มีคุณค่าจากการทดสอบกรดไขมัน

การรับรู้องค์ประกอบของกรดไขมัน (ซึ่งก็คือรูปแบบกรดไขมัน) ของน้ำนมดิบเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับผู้ผลิตและผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์นม ที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตนมและ/หรือประสิทธิภาพของโคนมให้สูงสุดผ่านทางการให้อาหารและการบริหารจัดการที่ดีขึ้น 


การศึกษาล่าสุดอธิบายถึงการพัฒนาของแบบจำลองกรดไขมันโดยรวมสำหรับเครื่องวิเคราะห์น้ำนม FTIR ความเร็วสูงและการใช้งานภาคปฏิบัติที่เป็นไปได้ของแบบจำลองนั้นในอุตสาหกรรมนม

 

รับข้อมูลในบทความคำถามและคำตอบกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเรา 

 
รับข้อมูลเชิงลึก

คุณพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับค่าความแตกต่างของ SCC ในธุรกิจของคุณหรือไม่

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อพูดคุยว่าบริการห้องปฏิบัติการของคุณจะช่วยเพิ่มรายได้ในการปรับปรุงสายพันธุ์โคนมได้อย่างไร ติดต่อเรา