MENU

Zrównoważony rozwój

Header

 

Postępowanie w sposób odpowiedzialny i uczciwy definiuje nasze podejście do prowadzenia działalności od momentu założenia firmy FOSS przez Nilsa Fossa w 1956 r. W FOSS wyznajemy zasadę holistycznego podejścia do zrównoważonego rozwoju, która wyznacza sposób działania spółki i jej procedury. Korzystamy z naszej wiedzy, żeby tworzyć rozwiązania wspierające zrównoważony rozwoju dla świata, który musi obecnie stawiać czoła problemom takim jak znaczny przyrost populacji, kurczące się zasoby, afery dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz obawy i kwestie związane z klimatem. Jako wiodący dostawca technologii analitycznych dla branży spożywczej i rolniczej firma FOSS odgrywa w tych realiach kluczową rolę.

Nasza technologia pełni ważną funkcję w powiększającym się globalnym łańcuchu dostaw żywności, ponieważ oferuje producentom żywności inteligentne dane, które ułatwiają im optymalne wykorzystanie cennych surowców oraz dostarczanie konsumentom produktów najwyższej jakości. Dzięki naszemu kompleksowemu portfolio rozwiązań analitycznych możemy wprowadzać optymalizacje ilościowe i jakościowe, a także wdrażać dane oparte na chmurze na przestrzeni całego procesu produkcji żywności.
Nasza bliska współpraca z branżą spożywczą i rolną w skali globalnej oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie zrównoważonego rozwoju nie tylko po stronie naszej firmy, ale także u naszych partnerów. Chcemy zagwarantować, że wszystkie elementy naszego łańcucha wartości spełniają najwyższe możliwe standardy w kontekście dostawców, praw pracowników, ochrony zdrowia, oraz odpadów produkcyjnych.

 

Jako globalna spółka, w ramach której pracownicy 46 narodowości wspólnie realizują misję poprawy bezpieczeństwa i dostępności żywności dla przyszłych pokoleń, chcemy wywierać jak najbardziej pozytywny wpływ na świat, w którym żyjemy 

 

 

Logo UN Global Compact

 

Firma FOSS jest aktywnym uczestnikiem inicjatywy UN Global Compact, czyli największego na świecie programu na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i realizacji celów ONZ, w którym uczestnictwo opiera się na zobowiązaniach prezesów firm. Każdego roku przedstawiamy raport w zakresie zrównoważonego rozwoju, który szczegółowo opisuje nasze wysiłki i postępy w realizacji dziesięciu zasad UN Global Compact w obszarach praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

 

Członkostwo w Sedex
FOSS jest również członkiem SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), czyli największej na świecie platformy opracowanej w celu wymiany informacji o etycznych standardach produkcji w ramach łańcucha dostaw, liczącej ponad 50 000 członków w ponad 150 krajach. Jako uczestnik tej platformy co 2-3 lata poddajemy się audytowi zgodności przeprowadzanemu przez organizację zewnętrzną w zakresie praw pracowników, BHP, ochrony środowiska oraz etyki biznesu. Ponieważ audyty SEDEX są regularnie aktualizowane, aby zawsze odzwierciedlały zmiany legislacyjne oraz w zakresie najlepszych praktyk, są dla nas cennym narzędziem, dzięki któremu możemy weryfikować nasze postępy na polu zrównoważonego rozwoju. 

 

 

 Globalne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju wg ONZ

Firma FOSS zobowiązuje się wspierać cele ONZ dla zrównoważonego rozwoju oraz wnosić swój wkład w ich realizację Dążymy do realizacji następujących czterech celów i chcemy przyczyniać się do pozytywnych zmian w ich zakresie

#2 Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

#3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt  
 
#8: Wzrost gospodarczy i godna praca

#12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

 

Do każdego z tych celów podchodzimy w sposób indywidualny - kliknij w powyższe linki, żeby dowiedzieć się więcej.

 

 

Cele 12 i 3

Minimalizacja produkcji odpadów oraz zapewnianie bezpieczeństwa produktów mleczarskich
Firma FOSS pomaga optymalizować wykorzystanie zasobów spożywczych i rolnych w wielu branżach na całym świecie. Jest to możliwe, ponieważ umożliwiamy naszym klientom korzystanie z inteligentnych procesów produkcyjnych w oparciu o dane, dzięki zastosowaniu szybkich, łatwych w użyciu i "szytych na miarę" rozwiązań analitycznych.

Na przykład kwestia bezpieczeństwa produktów mlecznych staje się coraz istotniejszym zagadnieniem na dzisiejszym globalnym rynku. FOSS oferuje szeroki zakres analizatorów do produktów mleczarskich, które umożliwiają między innymi wykrywanie zafałszowań w mleku podczas standardowego oznaczania parametrów jakościowych (białko, tłuszcz) oraz innych parametrów bez konieczności stosowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń ani infrastruktury.

 

Surowe mleko to podstawa większości produktów mleczarskich, a kontrola jakości dostaw surowca z cystern stawowi zasadniczy elementem procesu produkcyjnego oraz kontroli jakości w kontekście gotowego produktu. Wartość tradycyjnej analizy składu jest bezsporna, lecz kolejnym istotnym aspektem jakościowym, zwykle niedocenianym, jest możliwość wykrywania próbek odstających w jakiś sposób od normy. Próbki takie mogą być wyjątkowo szkodliwe i kosztowne pod względem bezpieczeństwa żywności i strat surowca. Surowe mleko może być rozcieńczone lub skażone substancjami chemicznymi, dodanymi celowo lub nieświadomie, na przykład pochodzącymi z paszy zwierzęcej lub zanieczyszczeń w cysternie. Takie substancje mogą być dobrze ukryte. Wszystkie pozostałe cechy próbki, włącznie ze smakiem, mogą być w normie, ale na dalszych etapach produkcji takie zanieczyszczenie może pojawić się w postaci skazy chemicznej lub nawet istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa produktu. Nasze analizatory do produktów mleczarskich to szybkie i praktyczne rozwiązania oparte na dobrze znanej platformie sprzętowej, stosowanej już na całym świecie. W zaledwie 30 sekund użytkownik może sprawdzić obecność szerokiego spektrum powszechnie wykorzystywanych substancji zafałszowujących, a jednocześnie wykryć wszelkie niewiadome składniki, które objawiają się jako odchylenia od normalnych parametrów próbek mleka surowego. Nasze modele kalibracyjne stanowią unikatowe narzędzie do kontroli przesiewowej pod kątem identyfikacji próbek wymagających dalszej weryfikacji i wynoszą bezpieczeństwo produkcji mleczarskiej na nowy poziom. 

Cel 2

FOSS wspiera rolników w Indiach
Rolnictwo odpowiada za ok. 16% całkowitego PKB Indii, a 2/3 populacji tego kraju uzależnione są od dochodu z obszarów wiejskich. Największe ośrodki rolnictwa w Indiach to Pendżab, Hariana, Maharasztra, Gudźarat, Karnataka oraz Madhya Pradesh.
W modelu tradycyjnym rolnicy uzależnieni byli od pośredników w handlu płodami rolnymi, a ceny, jakie im oferowano były bardzo niestabilne. Aby temu zaradzić rząd wprowadził regulowane giełdy wraz z systemem konkurencyjnego skupu surowców oraz standardy wagowe, dzięki którym producenci nie będą już wyzyskiwani. Reforma rolna znana jako eNAM (Electronic National Agriculture Market - Narodowa Elektroniczna Giełda Rolna) jest obecnie wdrażana w całych Indiach.

 

Firma FOSS miała okazję przyczynić się do tej reformy dostarczając ponad 140 cyfrowych analizatorów do ziarna w skali całego kraju, umożliwiających natychmiastową i precyzyjną analizę produktów spożywczych i rolnych. Jest to największa i jedyna taka sieć analizatorów zbożowych w indyjskim przemyśle zbożowym. Analizatory do ziarna FOSS umożliwiają przeprowadzanie wysokiej jakości analiz różnych produktów zbożowych, a także oferują coroczne aktualizacje kalibracji i standaryzacji, które gwarantują, że operatorzy urządzeń nie są w stanie fałszować wyników. Korzyść dla nabywców polega na tym, że mogą oni teraz w bardziej świadomy sposób licytować produkty o określonym i/lub pożądanym poziomie jakości, podczas gdy producenci mogą osiągać ceny odpowiadające jakości ich produktów. To rewolucyjne rozwiązanie gwarantuje indyjskim rolnikom większą niezależność oraz możliwość sprzedaży online nabywcom na terenie całego kraju, dzięki czemu są w stanie uzyskać najlepsze ceny i przyczyniają się do budowania "samowystarczalnych Indii".

 

Cel 3

W firmie FOSS kładziemy duży nacisk na stwarzanie możliwości uczenia się, rozwoju i budowania kariery. Dążymy do obsadzania 50% stanowisk kierowniczych z rekrutacji wewnętrznej i stworzyliśmy kilka programów rozwoju kariery, które wspierają ten cel. Chcemy umożliwić naszym pracownikom podążanie w nowych kierunkach i rozwój w środowisku zawodowym opartym na współpracy. 
Nieustannie pracujemy również nad tym, aby firma FOSS była przyjaznym miejscem pracy, które sprzyja integracji. FOSS jest spółką globalną w pełnym tego słowa znaczeniu i zatrudnia pracowników z całego świata. Mamy pracowników 46 narodowości w skali globalnej, a w tym 25 narodowości w Danii. Regularnie prowadzimy pomiary satysfakcji pracowników, ich motywacji oraz innych czynników w ramach naszego Badania Zaangażowania Pracowników (Employee Engagement Survey - EES), które stanowi dla nas sposobność do wysłuchania opinii oraz wprowadzania ulepszeń.
 
 
Walka z współczesnym niewolnictwem, handlem ludźmi oraz pracą dzieci  
Punktem wyjścia dla naszych działań dotyczących walki z niewolnictwem i pracą przymusową jest nasz Kodeks Postępowania dla Dostawców (Supplier Code of Conduct - SCC) stworzony w oparciu o naszą własną politykę zrównoważonego rozwoju. Kodeks reguluje kwestie takie jak BHP, prawa pracowników, godziny pracy, wolność stowarzyszeń, wynagrodzenie, praca dzieci oraz praca przymusowa. Wszyscy dostawcy FOSS muszą przyjąć nasz Kodeks Postępowania dla Dostawców poprzez złożenie pod nim podpisu lub udowodnić, że stosują analogiczną politykę. Dostawcy muszą również podjąć szybkie działania naprawcze w przypadku jakichkolwiek niezgodności z Kodeksem. W przypadku braku takich działań zastrzegamy prawo do zerwania stosunków biznesowych. 
 
 
Ochrona praw pracowników oraz promowanie bezpiecznego środowiska pracy
Nasi pracownicy to najcenniejszy z naszych zasobów, a ich dobrostan traktujemy bardzo poważnie. W naszej działalności stawiamy sobie za cel utrzymywanie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy. Zasady BHP są integralną częścią wartości firmy FOSS i naszej polityki zrównoważonego rozwoju. Są one dostępne w naszym portalu intranetowym i na naszej stronie internetowej.
Ponadto w naszych zakładach produkcyjnych działają specjalistyczne zespoły zajmujące się tym obszarem. Przeprowadzamy też regularne audyty naszych obiektów i tworzymy odpowiednie plany działania w oparciu o ich wyniki. Jako członek inicjatywy SEDEX poddajemy się też audytom zewnętrznym. Kluczowym elementem tych audytów są kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem naszych pracowników, a wszelkie ustalenia i obserwacje zostają uwzględnione w naszych procedurach audytu wewnętrznego, co pomaga nam nieustannie osiągać lepsze rezultaty. Ponieważ nasze obiekty produkcyjne zajmują się przede wszystkim montażem i monitorowaniem urządzeń, nie występują u nas incydenty, które z którymi często borykają się typowe przedsiębiorstwa produkcyjne. 
 

 

Downloads

back to top icon
The content is hosted on YouTube.com (Third Party). By showing the content you accept the use of Marketing Cookies on Fossanalytics.com. You can change the settings anytime. To learn more, visit our Cookie Policy.